top of page

Kompetensbaserad Personalutveckling

Kompetensförsörjning handlar inte bara om rekrytering, utan kan också hanteras genom kompetensutveckling Ibland berör detta existerande medarbetare vars roll förändras och som därför behöver utveckla sig för att möta nya krav. Ibland vill existerande medarbetare växa in i nya roller där kraven som ställs är annorlunda. Och ibland rekryterar vi medarbetare till en roll trots att det finns ett utvecklingsbehov avseende vissa kompetensområden. Därutöver kan medarbetare som redan möter de krav som ställs på ett tillfredsställande sätt ha önskemål att utveckla sig ytterligare inom vissa områden för sin personliga utveckling eller för att förbättra sin professionalism ytterligare.


För att bättre kunna möta varandra i alla dessa olika typer av situationer har jag nu breddat konceptet kompetensbaserade rekrytering och personalstrategi (KBRP) till att omfatta också hur man kan utvecklar kompetens. Jag har tagit fram en guide där förslag finns på:

• coachande frågor, och

• utvecklingsaktiviteter

Dessa följer min kompetensmodell med 34 olika kompetenser där de föreslagna frågorna och aktiviteterna är kopplade till de olika kompetenserna.


De coachande frågorna

De coachande frågorna är tänkta att användas av en chef eller coach för reflekterande samtal, men man kan även använda dem för självreflektion. Eftersom de enskilda kompetenserna kan innefatta olika typer av beteenden rekommenderar att man använder frågorna flexibelt och fokuserar på de som bäst fångar upp de utmaningar man upplever.


Utvecklingsaktiviteterna

Utvecklingsaktiviteterna är tänkta som inspiration för hur man skulle kunna gå tillväga för att konkret arbeta med ett visst område där man ser ett utvecklingsbehov. Återigen rekommenderar vi ett flexibelt förhållningssätt där användaren av materialet själv kan välja ut det som uppfattas som mest angeläget eller givande, alternativt själv kan lägga till aktiviteter.


Det går även utmärkt att integrera dessa verktyg i organisationens ordinarie kompetensutvecklingsarbete, tex de regelbundet återkommande medarbetarsamtalen, eller i annat förändringsarbete. Dessa verktyg blir då en del av det samtalet på samma sätt som de kompetensbaserade frågorna är en del av anställningsintervjun.


Nu i samarbete med Comaea

Jag jobbar nu med Comaea för att tillgängliggöra min Kompetensbaserade Personalutveckling i dessapp Comaea Dialog, en del i deras kompetensutvecklingsstöd.

Allt för att skapa en professionellare, mer engagerande och gladare arbetsplats.

© Malin Lindelöw. Materialet får inte vidarebefordras, återskapas eller kopieras utan skriftlig tillåtelse eller licensavtal.

Comments


bottom of page