top of page

comaea webbplats villkor

Juridisk information och meddelanden

1. Välkommen

Som en del av sin tjänst kommer Comaea att förse abonnenten med användning av tjänsten, inklusive ett webbläsargränssnitt och dataöverföring, åtkomst och lagring. Prenumerantens registrering för, eller användning av, tjänsten ska anses vara en överenskommelse om att följa dessa användarvillkor ("Avtalet") inklusive material och villkor som finns tillgängliga på Comaeas webbplats som införlivas genom referens häri, inklusive men inte begränsat till Comaeas integritet och säkerhetspolicyer.

 

Tjänsten erbjuds för följande programvaruapplikationer:
Comaea Competence Management Solutions

 

Vilket inkluderar modulerna:

Competence Management, Performance Management, CV/Portfolio Management, Certifikathantering

2. Definitioner

Applikation betyder en eller flera av Comaea-mjukvaruapplikationerna som anges ovan eller sådan annan mjukvaruapplikation som meddelas av Comaea från tid till annan

 

Comaea betyder 3S-Comaea Pte Ltd (registreringsnummer 200723571C) på 291A South Bridge Road, Singapore 058836.

 

Avgifter avser Comaeas avgifter för prenumeration på eller användning av tjänsten.

 

Beställningsformulär avser Comaeas beställningsformulär eller -formulär och eventuella tillhörande Comaea-villkor som fylls i och bearbetas av och med abonnenten för att registrera sig för den relevanta tjänsten.

 

Tjänst innebär att vara värd för den specifika Comaea-programvaran som identifierats under beställningsprocessen, utvecklad eller licensierad, driven och underhållen av Comaea, tillgänglig via www.comaea.sg, ui.comaea.se, eller annan utsedd Comaea-webbplats eller IP-adress, eller kompletterande online- eller offlineprodukter och -tjänster som tillhandahålls abonnenten av Comaea, som abonnenten beviljas åtkomst till enligt detta avtal.

 

Prenumerant avser den person eller enhet som har prenumererat på tjänsten enligt villkoren i detta avtal.

 

Term avser den initiala perioden eller någon förnyelseperiod, enligt definitionen i avsnitt 7 nedan.

 

Användare avser abonnentens anställda, representanter, konsulter, entreprenörer, kunder eller agenter som är auktoriserade att använda Tjänsten och som har fått användaridentifikationer och lösenord av abonnenten (eller av eller för Comaea på abonnentens begäran).

3. Användarvillkor för Comaea Application

3.1. Användarvillkor. Prenumeranten bekräftar och godkänner villkoren för tjänsten häri. Dessutom samtycker abonnenten till att om inte annat uttryckligen anges, kommer alla nya funktioner som utökar eller förbättrar Tjänsten och/eller nya tjänster som köps av abonnenten att omfattas av detta avtal.

 

3.2. Prenumerant måste ha tillgång till internet. För att kunna använda tjänsten måste abonnenten ha eller måste få tillgång till World Wide Web, antingen direkt eller via enheter som har åtkomst till webbaserat innehåll. Abonnenten måste också tillhandahålla all utrustning som behövs för att göra en sådan (och upprätthålla sådan) anslutning till World Wide Web.

 

3.3. Noggrannhet i abonnentens registreringsinformation. Prenumeranten samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information (“Registreringsdata”) om abonnenten i enlighet med registreringsformuläret, som abonnenten kommer att fylla i online för att få tillgång till tjänsten. Prenumeranten samtycker vidare till att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att underhålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga. Abonnenten erkänner och samtycker till att om abonnenten tillhandahåller information som avsiktligt är felaktig, inte aktuell eller ofullständig på ett väsentligt sätt, eller Comaea har rimliga skäl att tro att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig på ett väsentligt sätt, har Comaea rätt att stänga av eller avsluta prenumerantens konto.

 

3.4. E-post och meddelanden. Prenumeranten samtycker till att förse Comaea med abonnentens e-postadress, att omedelbart förse Comaea med eventuella ändringar av abonnentens e-postadress och att acceptera e-postmeddelanden (eller annan elektronisk kommunikation) från Comaea på den e-postadress som abonnenten anger. Om inte annat anges i detta avtal, samtycker abonnenten vidare till att Comaea kan tillhandahålla alla meddelanden, uttalanden och annan kommunikation till abonnenten via antingen e-post eller inlägg på tjänsten.

 

3.5. Lösenord, åtkomst och meddelande. Det maximala antalet användare som abonnenten kan ange under abonnentens konto är antalet platser som köpts av abonnenten, och abonnenten kan tillhandahålla och tilldela unika lösenord och användarnamn till varje auktoriserad användare för varje köpt säte. Prenumeranten bekräftar och samtycker till att prenumerant är förbjudet att dela lösenord och/eller användarnamn med obehöriga användare. Prenumeranten kommer att ansvara för konfidentialitet och användning av abonnentens (inklusive dess anställdas) lösenord och användarnamn.

 

3.6. Programvara från tredje part. Prenumeranten samtycker till att använda programvara som produceras av tredje part, inklusive, men inte begränsat till, "webbläsare"-programvara som stöder ett datasäkerhetsprotokoll som är kompatibelt med det protokoll som används av Comaea. Tills Comaea meddelat annat, samtycker abonnenten till att använda programvara som stöder Secure Socket Layer (SSL)-protokollet eller andra protokoll som accepteras av Comaea och att följa inloggningsprocedurer för tjänster som stöder sådana protokoll. Abonnenten erkänner att Comaea inte är ansvarig för att meddela abonnenten om några uppgraderingar, korrigeringar eller förbättringar av sådan programvara eller för någon kompromittering av data som överförs över datornätverk som inte ägs eller drivs av Comaea eller telekommunikationsanläggningar, inklusive, men inte begränsat till, Internet .

 

3.7. Överföring av data. Abonnenten ska förstå att den tekniska behandlingen och överföringen av Abonnentens elektroniska kommunikation är fundamentalt nödvändig för Abonnentens användning av Tjänsten. Abonnenten samtycker till att Comaea inte är ansvarigt för någon elektronisk kommunikation och/eller abonnentdata som går förlorade, ändras, fångas upp eller lagras utan tillstånd under överföringen av data överhuvudtaget över nätverk som inte ägs och/eller drivs av Comaea.

 

3.8. Äganderätt.

 

a. Prenumeranten bekräftar och samtycker till att tjänsten och all nödvändig programvara som används i samband med tjänsten innehåller proprietär och konfidentiell information som skyddas av tillämplig immateriell egendom och andra lagar. Prenumeranten erkänner och samtycker vidare till att innehåll eller information som presenteras för abonnenten genom tjänsten eller av annonsörer kan skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, patent eller andra äganderätter och lagar.

 

b. Varje part behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i sina data, information och immateriella rättigheter, och ingenting i detta avtal är avsett att överföra eller minska sådana rättigheter. Parterna erkänner och samtycker vidare till att Comaea, mellan parterna, äger alla rättigheter, äganderätter och intressen i tjänsten, applikationerna och Comaea-tekniken och underliggande programvara och äganderätt och immateriella rättigheter däri. Licenstagarens användning av någon av dessa rättigheter är endast tillåten för de syften som anges häri och vid utgången eller uppsägningen av detta avtal av någon anledning kommer sådan auktorisation att upphöra.

 

3.9. Sekretess. Förutom vad som uttryckligen och otvetydigt tillåts nedan, ska varje part hålla i förtroende och inte använda eller avslöja något material eller information som avslöjats av den andra parten som är markerad som konfidentiell eller proprietär, eller om den avslöjas muntligt, reducerad till skriftlig och markerad som konfidentiell inom trettio ( 30) dagar efter datumet för avslöjandet ("Konfidentiell information"). Konfidentiell information inkluderar även applikationer, programvara, dokumentation och all ny produkt- eller tjänstinformation. Varje part ska behandla den andra partens konfidentiella information med minst samma grad av försiktighet som den använder för att förhindra obehörigt avslöjande eller användning av sin egen konfidentiella information, men under inga omständigheter mindre än rimlig försiktighet. Konfidentiell information kommer inte att inkludera något material eller information som mottagaren kan bevisa är nu, eller senare blir, genom ingen handling eller underlåtenhet att agera från den mottagande partens sida, allmänt känd eller tillgänglig för allmänheten; (ii) är känd av den mottagande parten vid tidpunkten för avslöjandet, vilket framgår av dess register; (iii) tillhandahålls den mottagande parten av en tredje part, som en fråga av rättighet och utan begränsningar av avslöjande; (iv) utvecklas oberoende av den mottagande parten utan något brott mot detta avtal; (v) är föremål för ett skriftligt tillstånd att avslöja från den avslöjande parten; (vi) avslöjas som svar på ett giltigt beslut från en domstol eller annat statligt organ eller någon politisk underavdelning därav "i den jurisdiktion där den konfidentiella informationen måste avslöjas; dock förutsatt att den mottagande parten först ska ha meddelat den avslöjande parten och ska ha gjort en rimlig ansträngning för att erhålla en skyddsorder som kräver att den konfidentiella informationen som avslöjas endast används för vilken ordern utfärdades; eller (vii) på annat sätt är nödvändigt för att upprätta rättigheter eller genomdriva skyldigheter enligt detta avtal, men endast i den utsträckning som ett sådant avslöjande är nödvändigt. Tillgång till den konfidentiella informationen är begränsad till anställda och agenter för den mottagande parten som har ett legitimt "behov av att veta" informationen för att de ska kunna uppfylla detta avtal, som har informerats om dess konfidentiella karaktär och som skriftligen har godkänt, som ett villkor för anställning, engagemang eller på annat sätt, för att skydda den konfidentiella informationen med villkor som inte är mindre än vad som föreskrivs i detta avtal. Utan hinder av ovanstående kan Comaea använda samlad information för att mäta allmänna tjänsteanvändningsmönster och egenskaper hos dess användarbas, och kan inkludera sådan samlad information om sin publik i reklammaterial eller rapporter till tredje part. Denna samlade information kommer inte att referera till namn, telefonnummer, e-postadresser eller annan personligt identifierbar information, och den går inte att spåra till en specifik mottagare eller användares e-postadress. Comaea kan överlåta sina rättigheter i detta avtal till vilken tredje part som helst efter eget gottfinnande.

3.10. Serviceregler.

a. Prenumeranten samtycker till att inte delta i någon av följande förbjudna aktiviteter: (i) kopiera, distribuera eller avslöja någon del av tjänsten i något medium, inklusive utan begränsning genom någon automatisk eller icke-automatiserad "skrapning"; (ii) använda vilket automatiserat system som helst, inklusive utan begränsning "robotar", "spindlar", "offlineläsare" etc., för att komma åt Tjänsten på ett sätt som skickar fler begärandemeddelanden till Comaeas servrar än vad en människa rimligen kan producera i samma tidsperiod genom att använda en konventionell webbläsare online (förutom att Comaea ger operatörerna av offentliga sökmotorer återkallbart tillstånd att använda spindlar för att kopiera material från  www.comaea.sg  endast i syfte och endast i den utsträckning som är nödvändig för att skapa allmänt tillgängliga sökbara index över materialet, men inte cacher eller arkiv av sådant material)]; (iii) överföring av skräppost, kedjebrev eller annan oönskad e-post; (iv) att försöka störa, äventyra systemets integritet eller säkerhet eller dechiffrera eventuella överföringar till eller från servrarna som kör tjänsten; (v) vidta någon åtgärd som ålägger eller kan ålägga vår infrastruktur en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur efter eget gottfinnande; (vi) ladda upp ogiltiga data, virus, maskar eller andra programvaruagenter via tjänsten; (vii) samla in eller samla in all personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från tjänsten; (viii) använda tjänsten för kommersiella värvningsändamål; (ix) utger sig för att vara en annan person eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet, bedrägeri, gömmer eller försöker dölja din identitet; (x) störa tjänstens korrekta funktion; (xi) åtkomst till allt innehåll på Tjänsten genom annan teknik eller annan teknik än de som tillhandahålls eller godkänts av Tjänsten; eller (xii) kringgå de åtgärder vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomsten till Tjänsten, inklusive utan begränsning funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av Tjänsten eller innehållet däri.

b. Comaea kan, utan föregående meddelande, ändra Tjänsten; sluta tillhandahålla tjänsten eller funktioner i tjänsten, till prenumeranter eller användare i allmänhet; eller skapa/ändra användningsgränser för Tjänsten. Comaea kan permanent eller tillfälligt avsluta eller stänga av abonnentens tillgång till tjänsten utan förvarning och ansvar av någon anledning, inklusive om abonnenten i Comaeas enda beslut bryter mot någon bestämmelse i detta avtal, eller utan anledning. Vid uppsägning av någon anledning eller ingen anledning, fortsätter abonnenten att vara bunden av detta avtal.

4. Begränsningar och ansvar

a. Detta är ett kontrakt för tjänster och applikationsmjukvaran kommer endast att installeras, nås och underhållas av eller för Comaea och ingen licens beviljas för detta. Prenumeranten samtycker till att den inte, direkt eller indirekt, kommer att: bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller underliggande strukturen, idéerna eller algoritmerna för tjänsterna eller någon applikation, programvara, dokumentation eller data relaterade till Tjänster ("Programvara"); modifiera, översätta eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna eller någon programvara; eller kopiera (förutom för arkivändamål), hyra ut, leasa, distribuera, pantsätta, överlåta eller på annat sätt överföra eller belasta rättigheterna till tjänsterna eller någon programvara; använda tjänsterna eller programvaran för tidsdelning eller servicebyråsyften eller på annat sätt till förmån för en tredje part; eller ta bort eventuella äganderättsmeddelanden eller etiketter. Prenumeranten representerar, överensstämmer med och garanterar att abonnenten endast kommer att använda tjänsterna i enlighet med Comaeas standardpolicyer som gäller då ("Policy") och alla tillämpliga lagar (inklusive men inte begränsat till policyer och lagar relaterade till spam, integritet (inklusive men inte begränsat till några europeiska integritetslagar), immateriella rättigheter, konsumentskydd, obscenitet eller ärekränkning). Prenumeranten samtycker härmed till att hålla Comaea skadeslös mot alla skador, förluster, skulder, förlikningar och utgifter (inklusive utan begränsning kostnader och advokatarvoden) i samband med anspråk eller åtgärder som uppstår från en påstådd överträdelse av det föregående eller på annat sätt från abonnentens användning av tjänster enligt beskrivningen nedan. Även om Comaea inte har någon skyldighet att övervaka innehållet som tillhandahålls av abonnenten eller abonnentens användning av tjänsterna, kan Comaea göra det och kan ta bort sådant innehåll eller förbjuda all användning av tjänsterna som det tror kan strida mot (eller påstås vara) i strid med det föregående.

b. Abonnenten ska ansvara för att skaffa och underhålla all utrustning och kringtjänster som behövs för att ansluta till, komma åt eller på annat sätt använda tjänsterna, inklusive, utan begränsning, modem, hårdvara, server, programvara, operativsystem, nätverk, webbservrar, webbtjänster, långa distans och lokal telefontjänst (sammantaget "Utrustning"). Abonnenten är ansvarig för att säkerställa att sådan utrustning och tjänster är kompatibla med tjänsterna (och, i den mån det är tillämpligt, programvaran) och överensstämmer med alla konfigurationer och specifikationer som anges i Comaeas publicerade policyer som då gäller. Abonnenten ska också ansvara för att upprätthålla säkerheten för utrustningen, abonnentkontot, tilläggstjänster, lösenord (inklusive men inte begränsat till administratörs- och användarlösenord) och filer, och för all användning av abonnentkontot, tjänsterna eller utrustningen med eller utan abonnentens kunskap eller samtycke.

5. Avgifter, fakturering och förnyelse

a. Om inte annat anges av Comaea för den relevanta Tjänsten, ska avgifter för prenumerationen eller användningen av en Tjänst betalas och skickas till Comaea, som beskrivs närmare i detta stycke omedelbart nedan. Comaea debiterar och samlar in avgifter i förväg för användning av tjänsten. Under vilken period som helst kommer Comaea automatiskt att förnya och fakturera abonnentens kreditkort eller utfärda en faktura (a) varje månad för månatlig service, (b) varje år på den efterföljande årsdagen för årlig service, eller (c) enligt överenskommelse på annat sätt.

b. Betalningar som görs av abonnenten enligt detta avtal exkluderar alla skatter eller tullar som ska betalas för de varor eller tjänster som tillhandahålls i den jurisdiktion där betalningen antingen görs eller tas emot. I den mån sådana skatter eller avgifter ska betalas av Comaea, måste abonnenten betala Comaea beloppet för sådana skatter eller avgifter utöver serviceavgifterna enligt detta avtal. Trots det föregående kan abonnenten ha erhållit en befrielse från relevanta skatter eller tullar från och med den tidpunkt då sådana skatter eller tullar tas ut eller fastställs. I sådana fall ska abonnenten ha rätt att förse Comaea med sådan undantagsinformation och Comaea kommer att vidta rimliga ansträngningar för att tillhandahålla sådana faktureringsdokument som kan göra det möjligt för abonnenten att få en återbetalning eller kredit för det sålunda betalade beloppet från en relevant skattemyndighet. om en sådan återbetalning eller kredit är tillgänglig.

6. Utebliven betalning och avstängning

Alla betalningar för avgifter ska förfalla i enlighet med villkoren i avsnitt 5 (Avgifter, fakturering och förnyelse) och som tillhandahålls på den relevanta Tjänsten, och ska anses vara förfallna om de inte har mottagits på förfallodagen. Utöver alla andra rättigheter som beviljas Comaea häri, förbehåller sig Comaea rätten att avbryta eller säga upp detta avtal och abonnentens tillgång till tjänsten om abonnentens konto blir förfallna. Förfallna fakturor är föremål för räntekostnader på 1,0 % per månad på eventuellt utestående saldo, eller det högsta tillåtna enligt lag, beroende på vilket som är lägre, plus alla kostnader för inkasso. Prenumerant kommer att fortsätta att debiteras för användarplatser under alla avstängningsperioder. Om Prenumerant eller Comaea initierar uppsägning av detta Avtal, kommer Prenumeranten att vara skyldig att betala resterande belopp på konto beräknat i enlighet med detta avsnitt och Avgifter, Fakturering och Förnyelse ovan. Abonnenten samtycker till att Comaea kan debitera sådana obetalda avgifter och avgifter från abonnentens kreditkort eller på annat sätt fakturera abonnenten för sådana obetalda avgifter och avgifter. Prenumeranten samtycker till och erkänner att Comaea inte har någon skyldighet att behålla abonnentdata och att sådan abonnentdata kan raderas oåterkalleligt om abonnentens konto blir förfallna.

7. Villkor, minskning av användare och uppsägning

a. Detta avtal börjar på ikraftträdandedatumet. Såvida det inte sägs upp tidigare enligt avsnitt 6 eller 7, kommer detta avtal automatiskt att upphöra att gälla vid slutet av den initiala löptiden som anges i beställningsformuläret ("Initialperiod"). Båda parterna kan säga upp detta avtal eller minska antalet användare, med verkan först vid utgången av den då aktuella löptiden, genom att skriftligen meddela den andra parten minst fem (5) arbetsdagar före fakturadatumet för följande period. . I fallet med kostnadsfria provperioder ska meddelanden som tillhandahålls via Tjänsten som anger det återstående antalet dagar i den kostnadsfria provperioden utgöra ett meddelande om uppsägning. I händelse av att detta avtal sägs upp (annat än på grund av abonnentens överträdelse), kommer Comaea att göra tillgänglig för abonnenten en fil med abonnentdata inom 30 dagar efter uppsägningen om abonnenten begär det vid tidpunkten för uppsägningen. Prenumeranten samtycker till och erkänner att Comaea inte har någon skyldighet att behålla abonnentdata och kan radera sådan abonnentdata mer än 30 dagar efter uppsägning.

 

b. Varje brott mot eller förseelser mot abonnentens betalningsförpliktelser eller obehörig användning av Comaeas teknologi eller tjänst kommer att betraktas som ett väsentligt brott mot detta avtal. Comaea kan, efter eget gottfinnande, säga upp abonnentens lösenord, konto eller användning av tjänsten och detta avtal om abonnenten bryter mot eller på annat sätt underlåter att följa detta avtal. Dessutom kan Comaea avsluta ett gratiskonto när som helst efter eget gottfinnande. Prenumeranten samtycker till och erkänner att Comaea inte har någon skyldighet att behålla abonnentdata, och kan radera sådan abonnentdata, om abonnenten väsentligt har brutit mot detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, underlåtenhet att betala utestående avgifter, och ett sådant brott inte har åtgärdats. inom 30 dagar efter betalningsförseelser eller meddelande om sådant brott.

 

c. Avsnitt 2 (Definitioner), 3 (Användarvillkor för Comaea-applikationer), 4 (Begränsningar och ansvar), 5 (Avgifter, fakturering och förnyelse) (fortsätter tills alla avgifter och avgifter är betalda och abonnentens ansvar uppfyllt), 6 (Icke- Betalning och avstängning) (överlever tills alla avgifter och avgifter är betalda), 7 (period, minskning av användare och uppsägning), 8 (överlåtelse, efterträdare och överlåtelser), 11.b. (Ersättning), 12 (Friskrivning av garantier), 13 (Undantag av skadestånd och begränsning av ansvar) och 14 (“Allmänna bestämmelser”), ska överleva detta avtals utgång eller uppsägning.

8. Uppdrag, efterträdare och uppdrag

Prenumeranten ska inte överföra eller överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan föregående skriftligt medgivande från Comaea, och varje försök till överlåtelse eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltiga. Detta avtal kommer att vara till förmån för de tillåtna efterträdarna och överlåtarna och kommer att vara bindande för arvingar, juridiska ombud och tillåtna överlåtare.

9. Publicitetsrätt

Prenumeranten ska inte överföra eller överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan föregående skriftligt medgivande från Comaea, och varje försök till överlåtelse eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltiga. Detta avtal kommer att vara till förmån för de tillåtna efterträdarna och överlåtarna och kommer att vara bindande för arvingar, juridiska ombud och tillåtna överlåtare.

10. Utfästelser och garantier

Varje part representerar och garanterar att den har den juridiska makten och befogenheten att ingå detta avtal. Comaea representerar och garanterar att det kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tjänsten på ett sätt som överensstämmer med allmänna industristandarder som rimligen är tillämpliga på tillhandahållandet av den och i huvudsak i enlighet med Comaeas hjälpdokumentation online under normal användning och normala omständigheter. Abonnenten intygar och garanterar att abonnenten inte har tillhandahållit någon falsk information för att få tillgång till Tjänsten och att faktureringsinformationen är korrekt.

11. Ersättning

a. Av Comaea. Comaea ska försvara, gottgöra och hålla abonnenten skadeslös från alla förlikningar som Comaea kommit överens om och alla kostnader och direkta skadestånd som slutligen tilldelas en tredje part i den mån de uppstår ur ett påstående om att tjänsten som levererad till abonnenten gör intrång i tredje parts registrerade patent eller upphovsrätt. Abonnenten har endast rätt till gottgörelse (i) om abonnenten meddelar Comaea skriftligen inom tio (10) dagar från det datum då abonnenten först får kännedom om ett krav; (ii) Comaea har ensam kontroll över uppgörelsen, kompromissen, förhandlingen och försvaret av sådana åtgärder; och (iii) Prenumeranten ger Comaea all rimligt tillgänglig information och assistans, på Comaeas bekostnad. Comaea kan, efter eget val, erhålla rätten till fortsatt användning av tjänsten, ersätta annan likvärdig tjänst eller modifiera tjänsten så att den inte längre gör intrång, eller, om ingen av ovanstående åtgärder är kommersiellt möjliga efter Comaeas eget gottfinnande, avsluta Prenumerantens rätt till den påstådda intrångstjänsten och återbetalning till abonnenten en proportionell del av det belopp som abonnenten har betalat för sådan tjänst. Ovanstående ersättning gäller inte för intrångsanspråk som uppstår från (a) modifiering av tjänsten av andra parter än Comaea, (b) kombination av tjänsten med hårdvara och/eller annan mjukvara och/eller kringtjänster, om ett sådant anspråk skulle ha undvikits genom att inte kombinera tjänsten på detta sätt, eller (c) användning av tjänsten på annat sätt än i enlighet med Comaeas instruktioner och dokumentation. FÖREGÅENDE STATSER COMAEAS ENDA SKYLDIGHET OCH ABONNEMENS ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING MED REPETERANDE TILL ANSVAR OM INTRÄDNING AV TREDJE PARTS EGENDOMSRÄTTIGHETER AV NÅGOT SLAG.

 

b. Av prenumerant. Abonnenten ska försvara, gottgöra och hålla Comaea skadeslös från alla tredje parts anspråk och förlikningar som överenskommits av abonnenten och alla kostnader och direkta skador som tilldelas en tredje part i den mån de uppstår på grund av abonnentens intrång i tredje parts rättigheter eller brott mot någon tillhandahållande av detta avtal, eller göra utfästelser eller garantier angående tjänsten till andra tredje parter. Comaea samtycker till att (i) det ska lämna ett skriftligt meddelande omedelbart efter att det först blir medvetet om ett anspråk; (ii) Abonnenten ska ha ensam kontroll över uppgörelsen, kompromissen, förhandlingen och försvaret av sådana åtgärder; och (iii) den ska ge abonnenten all rimligt tillgänglig information och assistans, på abonnentens bekostnad. Comaea ska ha rätt att delta i försvaret eller förlikningen med ombud efter eget val på Comaeas bekostnad, dock förutsatt att detsamma sker på abonnentens bekostnad om abonnenten misslyckas med att försvara Comaea på ett adekvat sätt.

12. Friskrivning från garantier

COMAEA OCH DESS LICENSGIVARE GER INGEN REPRESENTATION, GARANTI ELLER GARANTI FÖR TILLFÖRLITLIGHET, AKTUELLT, KVALITET, LÄMPLIGHET, SANNING, TILLGÄNGLIGHET, NOGGRANNHET ELLER FULLSTÄNDIGHET HOS TJÄNSTEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL I DETTA. COMAEA OCH DESS LICENSGIVARE REPRESSENTERAR ELLER GARANTERAR INTE ATT (A) ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER SÄKER, LIDIG, OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER FUNGERAR I KOMBINATION MED NÅGON ANNAN HÅRDVARA, PROGRAMVARA, SERVICE, SYSTEM ELLER DATA. (MÄTTA ANBONENSKRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (C) ALLA LAGRADE DATA KOMMER ATT VARA KORREGA ELLER PÅlitliga, (D) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPT ELLER ERHÅLLS AV SERVICES SERVICE SUBHRSCRIPT. E) FEL ELLER DEFEKT KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER (F) TJÄNSTEN ELLER SERVERN(ER) SOM GÖR TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. UTOM FÖR DE UTTRYCKTA GARANTIERNA I AVSNITT 10, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTEN OCH ALLT INNEHÅLL TILL ANVÄNDNING STRIKT PÅ EN BEFINTLIGT BAS; ALLA ANDRA VILLKOR, REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, VARE UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTÄMNADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ELLER ELLER ELLER ELLER ELLER HÄR LICENSGIVARE I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

13. Uteslutning av skadestånd och begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER COMAEAS SAMLADE ANSVAR UNDER NÅGRA ANSVAR SOM UPPSTÅR UR DETTA AVTAL ATT ÖVERSTÄGA DE AVGIFTER SOM BETALATS AV EN ABONNEMENT PÅ COMAEA UNDER TOLV (12) MÅNADERSPERIODEN FÖREGÅENDE DEN FÖRSTA HÄNDELSEN SOM RESULTAT. COMAEA KOMMER INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLASTAD VINST ELLER FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT FORM AV ÅTGÄRD, ÄVEN OM COMAEA UNDERVISAS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR KUMULATIV FÖR ALLA ANSVAR HUR SOM HELST UPPSTÅR UNDER ALLA AVTAL, OCH SKA GÄLLA I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄVEN OM ÅTGÄRDERNA I DETTA AVTAL SKA MISSLYCKAS.

Tjänsten styrs och drivs från dess anläggningar i Sverige och Singapore. Comaea gör inga utfästelser om att tjänsten är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser. De som får tillgång till eller använder tjänsten från andra jurisdiktioner gör det på eget initiativ och är helt ansvariga för att alla tillämpliga regionala och lokala lagar och förordningar följs, inklusive men inte begränsat till export- och importbestämmelser.

14. Allmänna bestämmelser

Detta avtal styrs av lagarna i Sverige och Singapore och parterna underkastar sig oåterkalleligen och ovillkorligen den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i både Sverige och Singapore. Detta avtal, inklusive alla beställningsformulär som tillhandahålls av och ingåtts med Comaea i samband härmed, utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på dess innehåll, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, åtaganden, representationer, skrifter och diskussioner mellan parterna, vare sig de är muntliga eller skriftliga, ska tillämpas i stället för villkoren i alla prenumeranters inköpsorder eller annan orderdokumentation (alla sådana villkor ska vara ogiltiga), och det finns inga andra avtal, utfästelser, garantier eller åtaganden som kan åberopas av endera parten. Ingen av parterna ska hållas ansvarig enligt detta på grund av underlåtenhet eller försening i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta (förutom utebliven betalning av pengar) på grund av strejker, brist, upplopp, uppror, krig, terrordåd, bränder, översvämningar, storm, explosioner, jordbävningar, Guds handlingar, statliga åtgärder, arbetsförhållanden eller någon annan orsak som ligger utanför partens rimliga kontroll. Om en domstol med behörig jurisdiktion finner någon bestämmelse häri ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den bestämmelsen antingen att ändras för att så nära som möjligt uppnå parternas avsikter, eller om ändring inte är möjlig ska den kränkande bestämmelsen anses upphävd, och resten av detta avtal kommer att förbli i full kraft och verkan. Bildtexterna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte påverka konstruktionen och tolkningen av någon bestämmelse i detta avtal. Om detta avtal tecknas i papperskopia och inte ingås genom onlineacceptans, kan detta avtal ingås i motsvarigheter, som var och en kommer att anses vara ett original, men som alla tillsammans kommer att utgöra ett och samma instrument. I händelse av konflikt med bestämmelserna i detta avtal ska bestämmelserna i varje beställningsformulär gälla.

bottom of page